กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Facebook :อำนวยการกำแพงเพชร โทร.088-2863591
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อำเภอบึงสามัคคี - อำเภอขาณุวรลักษบุรี
- อำเภอคลองขลุง - อำเภอคลองลาน
- อำเภอปางศิลาทอง - อำเภอทรายทองวัฒนา

 

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ
-คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ประสานงานการศึกษาอำเภอ
-ข้อมูลประธานคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนวชิรราษฏร์
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนคลองขลุง
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี
 
คู่มือ ฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้้นฐาน
-คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปี พ.ศ. 2562