ร ะ บ บ ส่ ง ห นั ง สื อ ใ ห ม่

 1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู ส่งหนังสือใหม่

 2. กรอกข้อมูล


 3. ปุ่ม Browse..( ควรตั้งโฟลเดอร์ไว้ที่ไดว์ D:\ส่งหนังสือระบบ e-office ) เลือกไฟล์หนังสือที่ต้องการส่ง ซึ่งสามารถส่งไฟล์ได้ทุกชนิด เช่น
  • ไฟล์ชนิดรูปภาพ ( .bmp, .gif, .jpg, ...)
  • ไฟล์ชนิดต้นแบบจากโปรแกรม ( .doc, .xls, .ppt, ...)
  • ไฟล์ชนิดบีบอัด ( .zip, .rar, ...)
  • ไฟล์ชนิดอื่น ( .pdf, ...)
   หมายเหตุ สามารถแนบไฟล์ได้มากถึง 5 ไฟล์ให้หนังสือเรื่องเดียว 4. ข้อควรระวัง! ก่อนคลิกปุ่ม ส่งหนังสือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านต้องการส่งหนังสือถึงใครแบบไหน ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ
  • เลือกส่งถึงทุกโรงเรียนในสังกัด = ใช้ส่งถึงทุกโรงเรียนยกเว้นกลุ่มงานในสำนักงานเขต
  • เลือกส่งเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ = ใช้เลือกส่งเฉพาะโรงหรียน หรือกลุ่มงานที่ต้องการ (โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยงานที่ส่งถึง)
   โดยคลิกเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกโรงเรียนหรือกลุ่มงานที่ต้องการในช่องสีเหลี่ยม
   **********************************************ให้เลือกเพียงหัวข้อเดียว********************************** 5. หากไม่แน่ใจคลิกปุ่ม ล้างข้อความ เพื่อลบข้อความในช่องที่กรอกไว้ทั้งหมด

 6. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม ส่งหนังสือ