ร ะ บ บ ส ม า ชิ ก - ผั ง อ ง ค์ ก ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร

  1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู ผังองค์กรและบุคลากร

  2. ท่านสามารถเลือกหน่วยงานที่ต้องการค้นหาบุคลากร แล้วคลิกปุ่ม ตกลง


  3. ท่านสามารถ คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูประวัติของบุคลากรดังกล่าวได้