ร ะ บ บ ส ม า ชิ ก - แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ห น่ ว ย ง า น คุ ณ

  1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู แก้ไขข้อมูลหน่วยงานคุณ

  2. ท่านสามารถเลือกแก้ไขรายละเอียดหน่วยงานของท่านได้ที่นี่ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึกหน่วยงาน