ทิ ป & เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ช้ ง า น - ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์

ชนิดของไฟล์ดาวน์โหลด
เราแบ่งชนิดของไฟล์ที่จะดาวน์โหลดออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้
 • ชนิดไฟล์รูปภาพ เช่น ไฟล์นามสกุล .gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .tiff
 • ชนิดไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม เช่น ไฟล์นามสกุล .doc, .xls, .ppt, .pdf
 • ชนิดไฟล์บีบอัด เช่น ไฟล์นามสกุล .zip, .rar


วิธีเปิดไฟล์
 1. ชนิดไฟล์รูปภาพ เช่น ไฟล์นามสกุล .gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .tiff
  • หลังที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวจาก Internet มาไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว
  • เปิดโปรแกรม Windows Explorer โดยคลิกเมาส์ขวาที่ ปุ่ม Start  • -> เลือก Explor  • คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ เลือก preview  • โปรแกรม Windows Picture and Fax Viewer เป็นโปรแกรมที่อยู่ใน winXP อยู่แล้ว
   ที่โปรแกรมนี้จะมีปุ่มเลือนดูภาพ และปุ่มสั่งพิมพ์ได้ทันที

 2. ชนิดไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม เช่น ไฟล์นามสกุล .doc, .xls, .ppt, .pdf
  • หลังที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวจาก Internet มาไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว
  • เปิดโปรแกรม Windows Explorer โดยคลิกเมาส์ขวาที่ ปุ่ม Start  • -> เลือก Explor  • ไฟล์ชนิดนี้ ให้เราดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์ จะมีโปรแกรมเปิดให้ เช่น
   • ไฟล์นามสกุล .doc จะเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Word
   • ไฟล์นามสกุล .xls จะเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Excell
   • ไฟล์นามสกุล .ppt จะเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
   • ไฟล์นามสกุล .pdf จะเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat


 3. ชนิดไฟล์บีบอัด เช่น ไฟล์นามสกุล .zip, .rar
  • หลังที่ท่านดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวจาก Internet มาไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแล้ว
  • เปิดโปรแกรม Windows Explorer โดยคลิกเมาส์ขวาที่ ปุ่ม Start  • -> เลือก Explor  • คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ เลือก Extract Here


  • โปรแกรมจะทำแตกไฟล์ดังกล่าวออกมาซึ่งภายในอาจประกอบด้วยไฟล์จำนวนมาก ให้เราเลือกเปิดตามชนิดของไฟล์นั้น ๆ ต่อไป