ร ะ บ บ ท ะ เ บี ย น ส่ ง ห นั ง สื อ

  1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู ทะเบียนส่งหนังสือ

  2. เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกใน ทะเบียนส่งหนังสือ จะแสดงข้อความ ยั ง ไ ม่ มี ห นั ง สื อ ส่ ง

  3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหรือกลุ่มงาน ส่งหนังสือใหม่ไปแล้ว ทะเบียนส่งหนังสือ จะแสดงข้อความ (ในที่นี้ทดลองส่งไปเพียง 3 โรงเรียน)  4. เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหรือกลุ่มงาน ได้ลงทะเบียนรับหนังสือฉบับนี้แล้ว ทะเบียนส่งหนังสือ ในช่อง การปฏิบัติ จะแสดงข้อความ  5. ท่านสามารถพิมพ์รายงานว่ามีหน่วยงานใดรับหนังสือฉบับนี้ไปแล้วบ้าง โดยคลิกข้อความในช่อง การปฏิบัติ จะแสดงข้อความ
    ระบบจะพิมพ์รายงานทะเบียนรับหนังสือทาง webBrowser
  6. สามารถสั่งพิมพ์รายงานออกมาได้โดยคลิกที่รูป
    ห รื อ