ร ะ บ บ ส ม า ชิ ก - แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว คุ ณ

  1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัวคุณ

  2. ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ที่นี่ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึกบุคลากร
    เราไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ด้วยเหตุผลระบบรักษาความปลอดภัย และยืนยันตัวบุคคลที่เข้าใช้งาน


  3. จากปุ่ม จัดการประวัติส่วนบุคคล เป็นการเพิ่มข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านได้ที่นี่ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม เพิ่มประวัติ หรือปุ่ม ล้างข้อความ