เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ รั บ - ส่ ง ห นั ง สื อ

  • ทุกครั้งจะต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบหนังสือ และส่งหนังสือของหน่วยงานของท่าน อย่างน้อย ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
  • อาจจะกำหนดเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้ เช่น เช้า, บ่าย หรือ เย็น ฯลฯ
  • เพราะถ้าปล่อยให้ช่วงห่างของการเข้ารับหนังสือยาวออกไป จะทำให้มีหนังสือตกค้างอยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก


  1. เข้าสู่เว็บไซต์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2

  2. ให้กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เสร็จแล้วคลิกที่เข้าสู่ระบบ  3. เมื่อดำเนินการใดๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกจากระบบโดยคลิกที่ออกจากระบบ