ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ห นั ง สื อ เ ข้ า ใ ห ม่

 • ทุกครั้งที่ เข้าสู่ระบบ ครั้งแรก จะต้องตรวจสอบหนังสือเข้าใหม่ก่อนทุกครั้ง อย่างน้อย ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
 • อาจจะกำหนดเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้ เช่น เช้า, บ่าย หรือ เย็น ฯลฯ
 • เพราะถ้าปล่อยให้ช่วงห่างของการเข้ารับหนังสือยาวออกไป จะทำให้มีหนังสือตกค้างอยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก


 1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู+ ระบบรับ-ส่ง หนังสือ และ ตรวจสอบหนังสือเข้าใหม่

 2. ถ้ายังไม่มีหนังสือเข้ามาใหม่จะปรากฎดังรูป 3. ถ้ามีหนังสือเข้ามาใหม่จะปรากฎดังรูป ซึ่งหน้านี้จะไม่มีการแบ่งเป็นหน้า ๆ ไว้ เพราะฉะนั้นถ้ามีหนังสือเข้าใหม่ตกค้างจำนวนมาก ๆ จะทำให้เปิดเมนูนี้ช้ามาก ๆ
  โดยในช่อง การปฏิบัติ ให้ท่านคลิกเครื่องหมายถูกลงในช่องสีเหลี่ยมและคลิกปุ่ม ลงทะเบียนรับหนังสือ

 4. จากนั้นระบบ จะกำหนดเลขทะเบียนรับหนังสือของหน่วยงานท่าน โดยเรียงลำดับจนครบปีปฏิทิน ในช่องการปฏิบัติ 5. การดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร จะถูกกำหนดไว้ที่ชื่อ [ไฟล์ที่ 1] หรือ [ไฟล์ที่ 2] , ... แล้วแต่กรณี
  ให้ท่านคลิกเมาส์ขวา จะมีเมนูย่อยให้เลือก Save Target As... 6. และเลือกแหล่งที่เก็บไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ยกตัวอย่างท่านอาจสร้างโฟล์เดอร์ที่ D:\รับหนังสือระบบ e-office\ (แนะนำให้ไว้ที่ DRIVE D กันการ FORMAT เครื่องใหม่)
  โดยระบบจะกำหนดชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ (ไม่แนะนำให้เปลี่ยนชื่อไฟล์นี้ ทั้งนี้เพื่อเก็บไว้ใช้ในการอ้างอิง)
  จากนั้นคลิกปุ่ม Save 7. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ Download complete โปรแกรมจะถามให้ท่านเลือก
  Open = ถ้าต้องการเปิดไฟล์นี้
  Open Folder = ถ้าต้องการเปิดไฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์นี้ ใน Window Explore
  Close = ถ้าต้องการปิดกล่องข้อความนี้ 8. และเมื่อท่านดาวน์โหลดไฟล์ และลงทะเบียนรับหนังสือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่ทะเบียนหนังสือรับทันที
 9. และที่นี่ท่านสามารถใช้ระบบค้นหาหนังสือ และพิมพ์รายงานเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป