ร ะ บ บ ท ะ เ บี ย น รั บ ห นั ง สื อ

 1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู ทะเบียนรับหนังสือ

 2. เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกใน ทะเบียนรับหนังสือ จะแสดงข้อความ ยั ง ไ ม่ มี ห นั ง สื อ รั บ 3. ที่นี่ จะมีการกำหนดเลขทะเบียนรับหนังสือของหน่วยงานท่าน โดยเรียงลำดับจนครบปีปฏิทิน 4. การดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร จะถูกกำหนดไว้ที่ชื่อ [ไฟล์ที่ 1] หรือ [ไฟล์ที่ 2] , ...
  ให้ท่านคลิกเมาส์ขวา จะมีเมนูย่อยให้เลือก Save Target As... 5. และเลือกแหล่งที่เก็บไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ยกตัวอย่างท่านอาจสร้างโฟล์เดอร์ที่ D:\รับหนังสือจากสำนักงานเขต\ (แนะนำให้ไว้ที่ DRIVE D กันการ FORMAT เครื่องใหม่)
  โดยระบบจะกำหนดชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ (ไม่แนะนำให้เปลี่ยนชื่อไฟล์นี้ ทั้งนี้เพื่อเก็บไว้ใช้ในการอ้างอิง)
  จากนั้นคลิกปุ่ม Save 6. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ Download complete โปรแกรมจะถามให้ท่านเลือก
  Open = ถ้าต้องการเปิดไฟล์นี้
  Open Folder = ถ้าต้องการเปิดไฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์นี้ ใน Window Explore
  Close = ถ้าต้องการปิดกล่องข้อความนี้ 7. เมื่อท่านดาวน์โหลดไฟล์ และลงทะเบียนรับหนังสือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้ระบบค้นหาหนังสือ เพื่อพิมพ์รายงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  โดยเลือก ค้นหาหนังสือวันที่รับหนังสือ เริ่ม - ถึง
  หรือ ค้นหาเลขที่หนังสือ/เรื่อง/รายละเอียดหนังสือ
  จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 8. ระบบจะทำการค้นหาหนังสือตามที่ท่านต้องการ พร้อมคำสั่ง พิมพ์
  แนะนำให้พิมพ์หนังสือรับเป็นวันที่ เพื่อเก็บรายงานไว้เป็นหลักฐานในแต่ละวันที่รับหนังสือแล้ว 9. เมื่อคลิกคำสั่ง พิมพ์
  ระบบจะพิมพ์รายงานทะเบียนรับหนังสือทาง webBrowser  หรือ File >Print...